วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 | By: nona

วิชาจิตวิทยาบริการ (ม.ราชภัฎสวนดุสิต)



          การบริการเป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนมากมายหลายประเภท ทำให้พนักงานบริการจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเหล่านั้น วิชาจิตวิทยาบริการเป็นวิชาที่จะช่วยให้เข้าใจถึงความคิดและความต้องการของผู้คนที่เกี่ยวข้องในงานบริการมากยิ่งขึ้น

          ลิ้งค์ต่อไปนี้ คือ e - learning ของ ม.ราชภัฎสวนดุสิต ที่ให้บริการความรู้ในวิชาดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถเลือกชมได้ดังนี้ :



  วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553 | By: NUENG

  จิตวิทยาของมาสโลว์

   เคยได้ยินชื่อ อับบราฮัม มาสโลว์กันมั้ยคะ เค้าเป็นหนึ่งในจ้าวทฤษฎีของ จิตวิทยามนุษย์คนนึงเลยก็ว่าได้ เค้าบอกว่า การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์นั้น ไม่ได้ศึกษาเพียงแต่ความต้องการภายนอกเท่านั้น แต่ต้องศึกษาถึงความต้องการทั้งหมดของตัวบุคคลด้วย การศึกษาในแบบนี้ ทำให้ผู้ที่ศึกษาสามารถนำมาบูรณาการเข้ากับการทำงาน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านการบริการ เพราะทำให้เราสามารถเข้าถึง ความต้องการแบบ องค์รวมของบุคคลในแต่ละแบบ และแต่ละบุคคล ได้ง่ายขึ้น การที่เข้าถึงผู้บริโภค หรือผู้รับบริการ ในแบบที่เค้าต้องการ หรือเกินความคาดหวังไว้ได้นั้นมีส่วนอย่างมากกก ที่จะช่วยทำให้การทำงานในทุกๆด้านนั้น ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น 
  วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553 | By: nona

  มารยาทสากลในการรับประทานอาหาร (จาก ทบ.)

  ตามธรรมเนียมชาวยุโรป มารยาทในการรับประทานอาหารแบบพิธีการถือว่าเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความมีวัฒนธรรมและมารยาทในการเข้าสังคมชั้นสูง ในอดีตนายทหารเรือไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบัน โอกาสที่จะได้รับการฝึกฝนในเรื่องดังกล่าวมีลดน้อยลงไป เนื่องจากข้อจำกัดในด้านเวลาและงบประมาณ ทำให้นายทหารเรือในรุ่นหลังๆ จึงดูจะห่างเหินจากมารยาทในเรื่องนี้ไป

  เหล่าทัพอื่นต่างก็เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น ในกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้สำนักงานเลขานุการกองทัพบกจัดทำวีซีดีเผยแพร่มารยาทโดยแจกจ่ายไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ซึ่งวิดีทัศน์ที่ถ่ายทำนี้ ทางกองทัพบกได้เชิญ ดร. สันทัด ศะศิวณิช มาเป็นผู้ดำเนินรายการและบรรยายประกอบวีดีโอ








  วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 | By: supplyschool

  มารยาทในการรับประทานอาหารแบบดินเนอร์

  การรับประทานอาหารแบบดินเนอร์ ถือเป็นการรับประทานอาหารแบบพิธีการของชาวตะวันตกซึ่งได้เข้ามาสู่ประเทศไทยมาช้านานนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว

  ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ปรากฎมีการรับประทานอาหารในรูปแบบดินเนอร์นับตั้งแต่ในรัชกาลต้นๆ และได้มีการจัดงานเลี้ยงอาหารแบบนี้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชการที่ 5 ได้ทรงใช้งานเลี้ยงในรูปแบบนี้เป็นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพระประยูรญาติเพื่อความมั่นคงทางการเมืองด้วย

  ทหารเรือได้ชื่อว่าเป็นคนไทยยุคแรกๆ ที่มีขีดความสามารถในการจัดเลี้ยงได้อย่างชาวตะวันตก นับตั้งแต่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ได้ทรงนำทหารเรือไปฝึกในเรื่องการประกอบอาหารและการบริการอาหารแบบยุโรปที่วังบางขุนพรหม อันถือเั็ป็นแหล่งสมาคมกับชนชาติตะวันตกที่สำคัญ

  ด้วยประวัติอันยาวนานที่เป็นมรดกตกทอดนี้เอง ทำให้ทหารเรือมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องมารยาทเกี่ยวกับการรับประทานอาหารแบบพิธีการของชาวตะวันตกสืบเนื่องมาจนกระทั่งในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังมีนายทหารเรือจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสจะฝึกฝนหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทเหล่านี้ ดังนั้น เมื่อมีความจำเป็นต้องเข้าร่วมงาน หรือต้องไปรับตำแหน่งหน้าที่ในต่างประเทศ ก็มักเกิดความเก้อเขินและกระดากอายที่จะสอบถาม จึุงมักต้องขอเข้ารับการฝึกอบรมจากกรมพลาธิการทหารเรืออยู่เสมอ

  ปัจจุบัน ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทร.ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการถือกำเนิดขึ้นของ Officer Club ซึ่งเป็นสถานที่ที่มุ่งหวังให้นายทหารเรือได้มีโอกาสในการรับประทานอาหารแบบยุโรปในราคาไม่สูงมากนัก

  เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว โรงเรียนพลาธิการฯ จึงได้จัดทำวีดีโอชุดนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำในเบื้องต้นถึงมารยาทในโต๊ะอาหารที่ควรทราบ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายศึกษาได้ก่อนล่วงหน้า หรือทบทวนไม่ให้หลงลืมเมื่อผ่านการฝึกไปแล้ว

  2. ลดภาระของกำลังพลที่ต้องไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆ

  3. เป็นแหล่งให้ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาได้ตามอัธยาศัยโดยไม่ต้องกังวัลว่าจะเกิดความกระดากอายที่ไม่ทราบมารยาทเหล่านี้

  4. เป็นการบริการทางวิชาการ

  โรงเรียนพลาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีโอชุดนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่สนใจ ซึ่งหากท่านพบเห็นข้อผิดพลาดหรือมีข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ทางโรงเรียนพลาธิการทราบโดยการแสดงความคิดเห็นในบล็อกนี้ หรือติดต่อได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๔๗๕๒๓๒๐

  ตอนที่ 1




  ตอนที่ 2






  ตอนที่ 3






  ตอนที่ 4